Tänk efter före!

För att uppnå bästa resultatet som ger största nytta över tiden är ett bra förberedelsearbete nödvändigt.

Hör gärna av dig innan du startar arbetet.

Generellt

Ytorna som skall isoleras skall var väl åtkomliga, D v s byggnadsterial och skräp skall vara undanröjda.

Ställning skall finnas där så behövs.

Installationer i form av ventilation, el m m skall vara klart.

Tillse att spikar och skruvar ej sticker ut i de utyrmmen som skall isoleras.

Vind

Vindsutrymmet skall vara avstädat från skräp innan sprutning. Befintlig isolering kan ligga kvar om den är oskadad och torr.

Finns det en skorsten skall en mineralullsmatta monteras som sticker upp minst 100 mm över den nya isoleringshöjden.

För att kunna inspektera vinden och eventuella installationer i framtiden, monteras en gångbrygga innan isolering genomförs. Bryggan skall ligga 100 mm över den nya isoleringshöjden.

Sker tillträde till vinden från en inspektionslucka genom innertaket skall en sarg byggas runt luckan som är 100 mm högre än nya isoleringhöjden.

Väggar och snedtak

Väggar och snedtak görs färdiga förutom beklädnad av skivor, panel e dyl.

Tätskiktet övrlappas över två glesreglar. Spänn tätskiktet väl och sätt fast det med häftor.

Duken sätts hel över fönster och dörrar. Därefter diagonalskär man duken och viken in i smygen.

Undvik smala fack. Öka hellre cc-avståndet på stående regel. Om man får smala fack (under 100 mm) och dolda fack skall dessa isoleras av snickaren.

Liggande glesregel spikas eller skuvas fast med tt cc-avstånd om 300 mm.

Golvbjälklag

Golvskivor eller färdig golv kan monteras innan isolering. Men lämna dryga 50 cm öppet vid en vägg eller i mitten. Det viktiga är att man kan föra in slangen till slutet på respektive fack. Om facken är längre än ca 3 meter behöver man kunna använda en ribba för att styra slangen.

Alternativt kan facken lämnas öppna. I samband med sprutning lägger man lösa skivor över facket i samband med sprutningen. Denna metod rekommenderas när facken är långa och/eller innehåller installationer.

Genomförande

THERMOFLOC lösull installeras med en hjälp av en isoleringsmaskin som med hjälp av lufttryck blåser materialet via slang till utrymme som skall isoleras. Luftrycket och egenskaperna i materialet gör att det fyller ut hålrum och skapar en skarvfri isolering.

Med hjälp av en enda produkt skapas isolerskikt från 20 mm och uppåt. Därmed slipper man att inköpa och lagerhålla olika material och dimensioner. En klar fördel för byggherren/-företaget.

Beroende på utrymme skapas densiteter på mellan 25 kg/kbm och 65 kg/kbm.

För den händige

Är du händig kan du köpa material och hyra utrustning och genomföra arbetet på egen hand.

Utrustning och material hämtar du själv. Lagret finns mycket lättillgängligt i Uppsala, nära motorvägen.